Příspěvek na speciální zádržný systém

a na pořízení motorového vozidla (zvláštní pomůcka)

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku např. na speciální zádržný systém, na usnadnění nastupování a bezpečnou přepravu ve vozidle, na nakládání vozíku, na ruční ovládání, na motorové vozidlo atd. se podává prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce dle místa trvalého pobytu žadatele.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, s výjimkou příspěvku na pořízení schodišťové plošiny, jehož maximální výše činí 400 000 Kč.

Součet všech vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku včetně motorového vozidla nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 850 000 Kč, jestliže byl poskytnut příspěvek na pořízení svislé nebo šikmé zvedací plošiny.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč. U nezletilých dětí vždy platí maximální výše. Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, je přiznáván na dobu 7 let.

Po nákupu motorového vozidla lze požádat o vrácení daně z přidané hodnoty (DPH). Daň je možno vrátit u jednoho motorového vozidla zakoupeného v České republice v období pěti let v maximální výši 100 000 Kč.

Kdo má nárok

na příspěvek na zvláštní pomůcku:

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla, dodatečných individuálních úprav vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (stav trvá nebo má trvat déle než 1 rok), a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že osoba je starší 3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla a 1 roku v případě pořízení speciálního zádržného systému. Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá, osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí.

Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla, je rovněž podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem; splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením.

Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem, který je plně nebo částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Tento příspěvek nelze rovněž poskytnout na pořízení zvláštní pomůcky, která není osobě hrazena z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčena zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace.

Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP může určit na základě žádosti osoby nižší míru spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč.
Zdravotní postižení

odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení speciálního zádržního systému nebo motorového vozidla

Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, za kterou se považuje:

 • a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
 • b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
 • d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
 • e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
 • f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
 • g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
 • h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
 • i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,
 • j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,
 • l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování,
 • m) anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla.

Těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.
Doporučení

(dobrá rada na závěr)

Doporučujeme kupovat speciální zádržné systémy pouze nové, nebo námi prověřené, abyste měli jistotu, že žádná součást není poškozená např. po autonehodě nebo po nesprávném používání apod.
Přivezeme k Vám domů

Vyzkoušení zdarma

Speciální zádržný systém

Po celé České republice zdarma.

Pro bezpečnou a pohodlnou přepravu dětí a dospělých s hendikepem.